MOTTO: často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi

 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
Foto - titulpočítadlo.abz.cz

Osobní asistence

vyřizuje a realizuje:Mgr. Drahomíra Brožová

Od 1.1.2008 poskytujeme osobní asistenci.

Provozní osobní asistence je 6,30 – 16,00 hod., nebo po dohodě dle potřeb klienta a to v kteroukoli denní i noční hodinu ve všední dny i o svátcích.

Osobní asistenci zajišťují vyškolení zaměstnanci společnosti Helias, kteří mají dlouholeté zkušenosti s postiženými dětmi, mládeží i dospělými lidmi. Personál pečuje o klienty svědomitě, zodpovědně a má kladný vztah k zdravotně postiženým osobám. Poskytujeme kvalifikované a odborné služby, které pramení z dosaženého vzdělání v oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociální politiky; taktéž z osobních zkušeností z práce s osobami s mentálním postižením. Odbornost dále rozvíjíme účastí na speciálních kurzech zaměřených na sociální služby.

Naši zaměstnanci prosazují individuální práva a potřeby uživatele. Řídí se Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákonem o sociálních službách § 108/ 2006 Sb., Etickým kodexem sociálního pracovníka a Etickým kodexem Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

Znění zákona o osobní asistenci

§ 39 zákona o sociálních službách
§ 5 prováděcí vyhlášky

Osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona o sociálních službách 108/2006 sb.. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba se poskytuje z hlediska časového vymezení podle potřeby osob v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v  jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které jsou součástí všech aktivit osob využívajících služby osobní asistence.

Osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti a úkony
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a  svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při osobní hygieně:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při použití WC;
 • pomoc při zajištění stravy:
  1. pomoc při přípravě jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  2. nákupy a běžné pochůzky
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Ceník osobní asistence

 • odkaz - zde
 • Osoba má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách:

  a) pomoc při zvedání a běžných úkonů péče o vlastní osobu 100 Kč / hod.

  b) pomoc při osobní hygieně 100 Kč / hod.

  c) pomoc při zajištění stravy 100 Kč / hod.

  d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 100 Kč / hod.

  e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 100 Kč / hod.

  f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v případě 2 a více osob 100 Kč / hod.

  g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 100 Kč/ hod.

  i) fakultativní služby např.: odhlašování ze školní družiny, zajištění stravenek, omlouvání ze školy apod. 15 Kč/ 1 úkon

  Cena úkonů se nenásobí, i když čerpáte všechny úkony je cena za hodinu stále 100 Kč

  Zaváželi se klient ve smlouvě k odběru služeb osobní asistence po dobu nejméně 16 dní v měsíci na 7 až 8 hodin denně, bude mu poskytnuta sleva 10% z celkové hodnoty služby.

  Ve večerních a nočních hodinách, v sobotu, v neděli a ve svátek bude k ceně vždy připočten jednorázový poplatek ve výši 100 Kč za dopravu.

  Pokud bude při poskytování individuální osobní asistence požadována doprava klienta na místo určení osobním automobilem bude připočten poplatek za cestovné ve výši 5,50 Kč/1km nebo dle aktuálního výpočtu spotřeby pohonných hmot.

  Náklady na cestovné osobního asistenta mimo dosah MHD hradí klient.

  kontakty | poslání a cílová skupina | cíle a činnosti | historie o.p.s.
  standardy |osobni asistence | volnočasová aktivita | co plánujeme | galerie fotografií

  © 2009 - helias Ústí nad Labem, o.p.s. - všechna práva vyhrazena
  design: www.cdsm.cz