MOTTO: často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi

 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
Foto - titulpočítadlo.abz.cz

Osobní asistence

vyřizuje a realizuje:Mgr. Drahomíra Brožová

Od 1.1.2008 poskytujeme osobní asistenci.

Služba se poskytuje bez časového omezení a to v kteroukoli denní i noční hodinu ve všední dny i o svátcích. Asistent přijede za klientem domů a pomáhá mu při všech činnostech, které potřebuje. Asistent doprovází klienta k lékaři, za službami, nebo všude tam, kam klient potřebuje. Asistent také pomáhá klientovi při naplňování volného času.

Osobní asistenci zajišťují vyškolení zaměstnanci společnosti Helias, kteří mají dlouholeté zkušenosti s postiženými dětmi, mládeží i dospělými lidmi. Personál pečuje o klienty svědomitě, zodpovědně a má kladný vztah k zdravotně postiženým osobám. Poskytujeme kvalifikované a odborné služby, které pramení z dosaženého vzdělání v oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociální politiky; taktéž z osobních zkušeností z práce s osobami s mentálním postižením. Odbornost dále rozvíjíme účastí na speciálních kurzech zaměřených na sociální služby.

Naši zaměstnanci prosazují individuální práva a potřeby uživatele. Řídí se Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákonem o sociálních službách § 108/ 2006 Sb., Etickým kodexem sociálního pracovníka a Etickým kodexem Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

 • etický kodex - otevřít PDF
 • Co vše si u nás můžete v rámci osobní asistence objednat.

 • OA rozsah úkonů - otevřít PDF
 • Znění zákona o osobní asistenci

  § 39 zákona o sociálních službách
  § 5 prováděcí vyhlášky

  Osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona o sociálních službách 108/2006 sb.. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba se poskytuje z hlediska časového vymezení podle potřeby osob v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v  jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které jsou součástí všech aktivit osob využívajících služby osobní asistence.

  Osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti a úkony
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
   2. pomoc při oblékání a  svlékání včetně speciálních pomůcek,
   3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
   4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
  • pomoc při osobní hygieně:
   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
   2. pomoc při použití WC;
  • pomoc při zajištění stravy:
   1. pomoc při přípravě jídla a pití;
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
   1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
   2. nákupy a běžné pochůzky
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
   1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
   2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
   3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záležitostí:
   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
   3. Klient má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách

  Ceník osobní asistence

 • odkaz - zde
 • Cena za osobní asistenci se řídí platným ceníkem. Klient platí pouze skutečně spotřebovaný čas čerpané služby, proto je v ceníku uvedena cena za 1 minutu.

  Lze čerpat fakultativní službu dopravu osobním automobilem. Cena za tuto službu se počítá dle aktuální ceny pohonných hmot. Pro rok 2021 to činí 5kč

  Náklady na cestovné osobního asistenta mimo dosah MHD hradí klient.

  kontakty | poslání a cílová skupina | cíle a činnosti | historie o.p.s.
  standardy |osobni asistence | volnočasová aktivita | co plánujeme | galerie fotografií

  © 2009 - helias Ústí nad Labem, o.p.s. - všechna práva vyhrazena
  design: www.cdsm.cz