MOTTO: často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi

  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
  • tl
Foto - titulpočítadlo.abz.cz

Principy a zásady

Řídíme se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a standardy kvality poskytování sociální služby.

Nejdůležitější je vždy uživatel a jeho potřeby

 

1. Odbornost a profesionalita.

SluníčkoPersonál společnosti Helias poskytuje kvalifikované a odborné služby, které pramení z dosaženého vzdělání v oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociální politiky; taktéž z osobních zkušeností z práce s osobami s mentálním postižením, s tělesným postižením a s poruchou autistického spektra. Odbornost dále rozvíjíme účastí na speciálních kurzech zaměřených na sociální služby. Naši zaměstnanci se řídí standardy kvality poskytované sociální služby, plně respektují základní lidská práva klienta, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů a právo na uspokojení potřeb klientů dle vypracovaných IP a dbají na individuální přístup ke každému klientovi. Na všechny naše klienty pohlížíme nestranně a rovnoprávně. Při jednání a zacházení s našimi klienty i při práci se získanými informacemi od klientů postupujeme diskrétně.

2. Podpora samostatnosti a kontaktu se společenským prostředím

Sluníčko Zaměstnanci společnosti Helias přistupují ke klientům tak, aby podpořili a pomohli klientům dosáhnout co největší samostatnosti ve všech činnostech běžného života a to v rámci jejich možností a pomohli klientům naučit se novým dovednostem. Organizujeme akce, při kterých dochází k posilování sociálního začleňování klienta a navázání kontaktu se společenským prostředím tím, že pomáháme klientům dopravit se k lékaři, do zaměstnání, na volnočasové a zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a dopravit se zpět
Též pomáháme klientům při komunikaci vedoucí k uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí.

3. Člověk na prvním místě

SluníčkoPopis cílové skupiny respektuje zásadu „ člověk na prvním místě, což znamená popisovat klienty jako osoby s mentálním postižením, nikoliv mentálně postižené osoby. Ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením.

kontakty | poslání a cílová skupina | cíle a činnosti | historie o.p.s.
standardy |osobni asistence | volnočasová aktivita | co plánujeme | galerie fotografií

© 2009 - helias Ústí nad Labem, o.p.s. - všechna práva vyhrazena
design: www.cdsm.cz