Cíle a činnosti


Cíle:

Obecně prospěšná společnost Helias si klade za cíl dosáhnout plnohodnotného života osob s mentálním postižením, osob s tělesným postižením, osob s chronickým onemocněním, osob se zdravotním postižením, seniorů a osob s poruchou autistického spektra v rámci jejich individuálních možností a potřeb.

  • Cílem je naučit klienta novým dovednostem a posilovat jeho stávající sociální dovednosti.
  • Zprostředkovat kontakt klientů se společenským prostředím.
  • Pomoci při plnění osobních cílů klienta.
  • Podpora klientů při obstarávání osobních záležitostí:
    Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují základní lidská práva a svobody všech občanů.
  • Předávat informace týkající se sociální služby osobní asistence klientovi, jeho rodině i široké veřejnosti.
  • Spolupracovat s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami:
    Podpořit rodinu v péči o člověka s mentálním postižením, s tělesným postižením a s poruchou autistického spektra.

Společnost Helias Ústí nad Labem, o.p.s., se zabývá v rámci své činnosti osobní asistencí u osob s mentálním postižením, u osob s tělesným postižením, u osob s poruchou autistického spektra, u osob se zdravotním postižením, u osob s chronickým postižením a u seniorů bez omezení věku. Sociální služba osobní asistence je přednostně poskytována osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením.

Činnosti:

Osobní asistence:

Je každodenní podpora klientů společnosti Helias za pomoci osobního asistenta při běžných úkonech jejich života a naplňování osobních tužeb a přání klienta. A to v oblastech práce, volného času, zdraví - doprovod k lékaři, sport a dalších činnostech, dále při uplatňování práv a zájmů klienta, a při vyřizování jeho osobních záležitostí. V rámci služby osobní asistence zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, a tím pomáháme klientům k smysluplnému a plnohodnotnému životu.

Dále pomáháme a podporujeme rodinu našich klientů v péči o jejich blízké (naše klienty).

Volnočasové aktivity:

Jsou organizované a pořádané společností Helias. Cílem těchto relaxačních, zábavných a vzdělávacích aktivit je naučit klienta novým poznatkům, posilovat jeho stávající sociální dovednosti, posílit sebevědomí a růst osobnosti klientů, dopomoci jim k lepší komunikaci se svým okolím a v neposlední řadě zapojit klienty do společnosti. Příklady volnočasových aktivit: tenis, bowling, výlety, Pampalánie, návštěva kavárny, kina, karaoke, vaření, pečení a mnoho dalších aktivit.