Osobní asistence

Osobní asistence

vyřizuje a realizuje: Mgr. Drahomíra Brožová

Službu osobní asistence poskytujeme od 1.1.2008.

Služba se poskytuje bez časového omezení, a to v kteroukoli denní i noční hodinu ve všední dny i o svátcích. Asistent přijede za klientem domů a pomáhá mu při všech činnostech, které potřebuje. Asistent doprovází klienta k lékaři, za službami, nebo všude tam, kam klient potřebuje. Asistent také pomáhá klientovi při naplňování volného času.

Osobní asistenci zajišťují vyškolení zaměstnanci Helias Ústí nad Labem, o.p.s., kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací s postiženými dětmi, mládeží i dospělými lidmi. Personál pečuje o klienty svědomitě, zodpovědně, a má kladný vztah k zdravotně postiženým osobám. Poskytujeme kvalifikované a odborné služby, které pramení z dosaženého vzdělání v oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociální politiky; taktéž z osobních zkušeností z práce s osobami s mentálním a zdravotním postižením. Odbornost pracovníků dále rozvíjíme účastí na speciálních kurzech zaměřených na sociální služby.

Naši zaměstnanci prosazují individuální práva a potřeby klienta. Řídí se Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákonem o sociálních službách § 108/ 2006 Sb., Etickým kodexem sociálního pracovníka a Etickým kodexem Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

Osobní asistence je od 1.9.2022-31.3.2025 podpořena projektem POSOSUK 5. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb ÚK.

Co vše si u nás můžete v rámci osobní asistence objednat.


Znění zákona o osobní asistenci

§ 39 zákona o sociálních službách
§ 5 prováděcí vyhlášky

Osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona o sociálních službách 108/2006 sb.. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba se poskytuje z hlediska časového vymezení podle potřeby osob v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které jsou součástí všech aktivit osob využívajících služby osobní asistence.

Osobní asistence obsahuje tyto základní činnosti a úkony

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při osobní hygieně:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při použití WC;
 • pomoc při zajištění stravy:
  1. pomoc při přípravě jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  2. nákupy a běžné pochůzky
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
  3. Klient má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách


Ceník osobní asistence

Cena za osobní asistenci se řídí platným ceníkem. Klient platí pouze skutečně spotřebovaný čas čerpané služby, proto je v ceníku uvedena cena za 1 minutu. 

Lze čerpat fakultativní službu dopravu osobním automobilem. Cena za tuto službu se počítá dle platné legislativy.

Náklady na cestovné osobního asistenta mimo dosah MHD hradí klient.